Avgifter för livsmedelskontrollen

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Här nedan hittar du information om de olika avgifterna.

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos miljöenheten minst två veckor innan du öppnar. Det gäller även vid förändring av verksamheten, som ägarbyte eller ändrad bolagsform. De som glömmer att anmäla verksamhetenen innan den öppnar, riskerar en sanktionsavgift.

Från och med 2024 beräknar riskklassningen antalet kontroller som din livsmedelverksamhet ska få under en femårsperiod. Själva kontrollbesöken kan sedan ta olika lång tid, bland annat beroende på vad som kontrolleras eller om kontrollen leder till avvikelser eller inte.

När vi sedan genomför kontroll, kommer vi efterdebitera den tid som vi lägger ner i samband med kontrollen av din verksamhet. Det innebär att från och med 2024 kommer du att faktureras först efter att vi gjort kontroll hos dig.

Du betalar för den tid vi totalt lagt ned på kontroll av din verksamhet. Det är alltså inte bara själva besöket som kostar, utan även tiden för förberedelser och efterarbete som granskning av handlingar, kontrollrapporter, administration, registerhållning och eventuella beslut.

Fram till 31 december 2023 gäller fortfarande att avgiften för den planerade kontrollen faktureras i förskott.

Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, är kontroll som utförs efter att miljöenheten har noterat brister i verksamheten. Kontrollen genomförs även vid befogade klagomål. Obefogade klagomål debiteras inte.

Kontrollen omfattar bland annat nedlagd handläggningstid för att kontrollera om korrigerande åtgärder har vidtagits, provtagning och andra kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemets omfattning.

Vid denna typ av extra offentlig kontroll ska företagaren stå för samtliga kostnader som kontrollen medför. Avgift tas enligt aktuell timtaxa.

Läs mer om riskklassificering och avgifter

Du kan läsa mer om avgifter och riskklassningsmodeller hos Livsmedelsverket.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023