Mål 14 - Hav och marina resurser

Agenda 2030, mål nummer 14: Hav och marina resurser.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 14, Hav och marina resurser, betyder att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Varför är det viktigt här?

Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Därför krävs såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna ska användas på ett hållbart sätt. Det är viktigt att skydda marina områden och den biologiska mångfalden för att haven ska må bra.

Strängnäs kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur och för att aktivt bevara, skydda och stärka den biologiska mångfalden. I Strängnäs kommun finns stora naturvärden som utgörs av bland annat Mälaren och dess stränder, ädellövskogar, mindre våtmarker och kommunala skogar som är mycket värdefulla för rekreation och biologisk mångfald. De biologiskt värdefulla naturmiljöerna ska genom vård och tillsyn öka sina värden.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Vatten och biologisk mångfald

Några av de saker vi behöver arbeta med i Strängnäs kommun är övergödning och syrefattiga bottnar. Kmmunen gör iflera saker för att vi ska ha en variation av ekosystem och livsmiljöer för fiskar, växter och insekter.

Vatten och biologisk mångald

Mer om kommunens vatten

Vatten! - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Vattenrening i Strängnäs - (sevab.com)

Naturområden och parker - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Detta kan du göra!

  • Släng aldrig läkemedel i toalett, avlopp eller i soporna!
  • Lämna alltid överblivna läkemedel till apotek, exempelvis tabletter, flytande läkemedel, salvor, flergångsinhalatorer och läkemedelsplåster.
  • Tänk på att också bara köpa de läkemedel som krävs för din behandling.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023