Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Agenda 2030, mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 17, Genomförande och globalt partnerskap, ska stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Ett av delmålen, 17.16, handlar om att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Kommunalt partnerskap med Tanzania för elevdemokrati

Internationella kommunala partnerskap ger Strängnäs kommun en möjlighet att utbyta erfarenheter om elevinflytande och ungas inkludering med andra kulturer.

Det senaste i raden av kommunala partnerskap där Strängnäs kommun deltar startades i början av 2023. Projektet ska leda till öka dialogen om vad vi ska, kan och måste göra för att skapa framtidens hållbara kommun. Det ska också lyfta Sveriges, västvärldens och Strängnäsbornas betydelsefulla roll som föregångare i klimat- och hållbarhetsarbete.

Redan 2018 startade Ilala kommundel i Tanzanias största stad Dar Es Salaam och Strängnäs kommun ett partnerskap. 2019 startade tre skolor i området med årskurs 4-7 elevråd. De har även fått igång ett ett ungdomsråd tillsammans med politiker.

Helena Edvinsson, lokal barnombudsman, har skrivit en bok om Strängnäs
kommuns mångåriga arbete med barns rättigheter i kommunala partnerskap.
Boken är en sammanfattning av kommunens arbete med barnkonventionen och det internationella samarbetet i Tanzania.

Ladda ner boken Glokalt barnrättsarbete_WEBB.pdf (strangnas.se)

Läs mer om kommunens arbete med Internationella partnerskap

Relaterar även till målen:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023