Fyrverkerier

Om du tänker fira med fyrverkerier är det viktigt att du visar hänsyn till andra och att följer de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier. Det här gäller kring användandet av fyrverkerier i Strängnäs kommun.

Nyårsafton och särskilda bemärkelsedagar brukar många fira med fyrverkerier. Med rätt hantering kan fyrverkerierna bli en vacker och stämningsfull upplevelse. Fel utfört kan det istället bli en skrämmande och farlig händelse. Du har ansvar för att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas av dina fyrverkerier.

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger även att du ska vidta åtgärder som krävs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion.

Regler och tillstånd

I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun , 19 MB. regleras hur fyrverkerier och pyrotekniska varor får användas. I paragraf 10 står följande:

  • Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk enligt bilaga 2.1–2.4 , 19 MB..
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Isabellagården, Mariagården, Thomasgården, Kristinagården, Sictoniagården, Riagården, Hammargården. Samt grupp- och servicebostäderna Djäknen, Sjöviken, Oxhagsvägen, Finningevägen 56 och korttidsboendet LSS på Tynäsvägen 6. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor på området i Strängnäs och Mariefred enligt kartbilaga 2.1 och 2.2 , 19 MB..
  • Inom övriga delar av kommunen kan tillstånd av polismyndigheten krävas för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617).

I styrdokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 19 MB. hittar du bilagor med kartor där det framgår inom vilka områden som pyrotekniska varor får användas.

Så ansöker du om tillstånd

Det kan krävas tillstånd från Polisen om fyrverkerier ska avfyras i tät bebyggelse och där större folkmassor befinner sig. Läs mer om när tillstånds behövs och ansök på Polisens webbplats.

Från och med 1 juni 2019 krävs tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. För att skjuta raketer med styrpinne krävs:

  1. Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen. Läs mer och gör din ansökan på sidan Brandfarliga och explosiva varor.
  2. Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Läs mer om utbildningskraven på MSB:s webbplats.

Frågor och svar om användning av fyrverkerier i Strängnäs kommun

Fyrverkerier får avfyras utomhus under förutsättning att användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom i ett tätbebyggt område, enligt ordningslagen.
På kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 19 MB. för Mariefred, Strängnäs och Stallarholmen framgår vilka områden du inte får avfyra fyrverkerier utan tillstånd. Du får inte heller avfyra fyrverkerier inom 100 meter från särskilda boenden i Strängnäs.

Strängnäs kommun har inte reglerat tidpunkt för när det är tillåtet att avfyra fyrverkerier i Strängnäs kommun. Fyrverkerier andra dagar än nyårsaftons kväll och därpå följande dag kan dock innebära olägenhet för andra och det är i så fall inte tillåtet att avfyra fyrverkerier enligt ordningslagen.

Den som avfyrar fyrverkerier ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas. Tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter får inte innebära risk för skada på person eller egendom eller olägenhet för andra. Tänk på att det kan finnas skaderisk både vid avfyrandet av fyrverkerierna och landningen av fyrverkeripjäsen. Fundera innan avfyring var fyrverkeripjäsen kommer att hamna. Skjut inte från balkonger.

Det finns inte något generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats men ofta kan avfyrning av fyrverkerier innebära risk för skador och olägenheter för andra. Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polismyndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. I Strängnäs kommun är det inom vissa områden alltid förbjudet att avfyra fyrverkerier och inom vissa områden krävs tillstånd. I kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 19 MB. kan du se i vilka områden det är förbjudet att avfyra fyrverkerier.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor. Som vårdnadshavare kan man bli straffrättsligt ansvarig om barn under 15 år använder fyrverkerier i strid med ordningslagen.

Alla fyrverkerier måste vara godkända och märkta för att få säljas i Sverige. Den som säljer fyrverkerier är skyldig att kontrollera att fyrverkerierna har den märkning som krävs. Fyrverkerier som är godkända ska vara CE-märkta.

Ja, om de är tillåtna för användning utan tillstånd enligt bilaga 1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3). Smällare får inte användas av allmänheten i Sverige även om de kan köpas utan tillstånd i flera EU-länder.

För mer information, se MSB:s hemsida.

Ta hänsyn och var försiktig

Om du är oaktsam genom att vara onykter, inte följer anvisningarna för fyrverkeripjäserna eller omgivningen där de ska skjutas upp, utför du en olaglig handling enligt de lagar som reglerar hantering av fyrverkerier och brandfarliga och explosiva varor.

Var nykter och följ anvisningarna för fyrverkeripjäserna. Håll alltid angivet säkerhetsavstånd till folk och byggnader och låt ingen person under 18 år hantera fyrverkerier.

Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga anses lika allvarligt som att köpa ut alkohol till minderåriga och kan ge böter eller fängelse.

Se efter barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande. Begränsa om möjligt fyrverkerierna till tolvslaget och genomför fyrverkerierna på avstånd från bostadshus, lekytor för barn och miljöer där djur vistas. Se även till att det alltid finns en vuxen person inomhus med uppsikt över barn och husdjur under tiden som fyrverkerierna pågår.

Ha koll på väder och vind

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det även att du har en stabil avfyrningsplattform och tar hänsyn till väder- och vindförhållanden. Tips för en ett säkrare fyrverkeri hittar du på Din säkerhets webbplats.

Inte fungerande fyrverkerier

Explosiva varor måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att förhindra skada. Inte fungerande och överblivna fyrverkerier kan lämnas till polisen eller till återförsäljaren där du köpt pjäserna.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Läs om vad som gäller för svävande ljuslyktor på Transportstyrelsens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019