Fyrverkerier

Om du tänker fira med fyrverkerier är det viktigt att du söker tillstånd när det krävs samt visar hänsyn och följer de säkerhetsregler och lagar som finns i Strängnäs kommun.

På nyårsafton och andra särskilda bemärkelsedagar brukar många fira med fyrverkerier. Med rätt hantering kan fyrverkerier bli en vacker och stämningsfull upplevelse, men med fel utförande kan det istället bli en skrämmande och farlig händelse. Den som avfyrar fyrverkerier har enligt ordningslagen en skyldighet att se till att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas till följd av avfyrandet.

Regler och tillstånd

I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun , 20 MB. regleras hur fyrverkerier och pyrotekniska varor får användas. I paragraf 10 står följande:

  • Enligt 3 kap 7 § Ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller övriga omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person eller egendom.
  • I Strängnäs kommun råder det även ett strikt eldnings- och fyrverkeriförbud i de äldsta delarna av Strängnäs och Mariefreds centrumbyggelse, områden som omfattas av detta strikta förbud framgår av kartorna i bilaga 2.1 och 2.2 , 20 MB..
  • Därutöver krävs alltid polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska varor i de områden som framgår av kartorna i bilaga 2.1 och 2.2 samt närmare än 200 meter från kommunens vård- och omsorgsboenden.
  • För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs också tillstånd från polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikt i dessa områden gäller från klockan 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 dagen efter dessa aftnar.

I styrdokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. hittar du bilagor med kartor där det framgår inom vilka områden som pyrotekniska varor får användas.

Så ansöker du om tillstånd

Ibland krävs det tillstånd från Polisen för att avfyra fyrverkerier i tät bebyggelse och på platser med större folksamlingar. Läs mer om när tillstånd behövs och hur du ansöker om tillstånd på Polisens webbplats.

Från och med 1 juni 2019 krävs tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. För att skjuta raketer med styrpinne krävs:

  1. Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen. Läs mer och gör din ansökan på sidan Brandfarliga och explosiva varor.
  2. Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkända utbildningsanordnare. Läs mer om utbildningskraven på MSB:s webbplats.

Frågor och svar om användning av fyrverkerier i Strängnäs kommun

Fyrverkerier får avfyras utomhus under förutsättning att användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom i ett tätbebyggt område, enligt ordningslagen.
På kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. för Mariefred, Strängnäs och Stallarholmen framgår vilka områden du inte får avfyra fyrverkerier utan tillstånd. Du får inte heller avfyra fyrverkerier inom 200 meter från särskilda boenden i Strängnäs.

Undantag från tillståndsplikten gäller från 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 dagen efter dessa aftnar, observera att undantagen endast gäller områden med sammanhållen bebyggelse och inte områdena i bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna. Fyrverkerier andra dagar än nyårsaftons kväll och därpå följande dag kan dock innebära olägenhet för andra och det är i så fall inte tillåtet att avfyra fyrverkerier enligt ordningslagen.

Den som avfyrar fyrverkerier ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas. Tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter får inte innebära risk för skada på person eller egendom eller olägenhet för andra. Tänk på att det kan finnas skaderisk både vid avfyrandet av fyrverkerierna och landningen av fyrverkeripjäsen. Fundera innan avfyring var fyrverkeripjäsen kommer att hamna. Skjut inte från balkonger.

Vilka områden som det krävs tillstånd för att avfyra fyrverkerier framgår av bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna. Det krävs även tillstånd för att avfyra fyrverkerier i sammanhållen bebyggelse. I sammanhållen bebyggelse krävs dock inte tillstånd på nyårsafton och valborgsmässoafton mellan 20.00 och 01.00 nästkommande dag.

I Strängnäs kommun är det inom vissa områden alltid förbjudet att avfyra fyrverkerier och inom vissa områden krävs tillstånd. I kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. kan du se i vilka områden det är förbjudet att avfyra fyrverkerier.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor. Som vårdnadshavare kan man bli straffrättsligt ansvarig om barn under 15 år använder fyrverkerier i strid med ordningslagen.

Alla fyrverkerier måste vara godkända och märkta för att få säljas i Sverige. Den som säljer fyrverkerier är skyldig att kontrollera att fyrverkerierna har den märkning som krävs. Fyrverkerier som är godkända ska vara CE-märkta.

Ja, om de är tillåtna för användning utan tillstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1). Smällare får inte användas av allmänheten i Sverige även om de kan köpas utan tillstånd i flera EU-länder. Mer information finns hos MSB.


Ta hänsyn och var försiktig

Om du är oaktsam genom att vara onykter, inte följer anvisningarna för dina fyrverkeripjäser eller inte är uppmärksam på omgivningen där de ska skjutas upp, utför du en olaglig handling enligt de lagar som reglerar hantering av fyrverkerier och brandfarliga och explosiva varor.

Se efter barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande. Begränsa om möjligt fyrverkerierna till tolvslaget och genomför fyrverkerierna på avstånd från bostadshus, lekytor för barn och miljöer där djur vistas. Se även till att det alltid finns en vuxen person inomhus med uppsikt över barn och husdjur under tiden som fyrverkerierna pågår.

Ha koll på väder och vind

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det även att du har en stabil avfyrningsplattform och tar hänsyn till väder- och vindförhållanden. Tips för en ett säkrare fyrverkeri hittar du på Din säkerhets webbplats.

Inte fungerande fyrverkerier

Explosiva varor måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att förhindra skada. Inte fungerande och överblivna fyrverkerier kan lämnas till polisen eller till återförsäljaren där du köpt pjäserna.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Läs om vad som gäller för svävande ljuslyktor på Transportstyrelsens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024