Gripsholm 4:1, del av, Tredje Backe etapp 2

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Tredje backe etapp 2 pågår.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i östra delen av Mariefred, norr om Mälaren, och gränsar mot Ärnäsvägen i norr och bostadsområdet Tredje Backe etapp 1 i söder. I väster gränsar planområdet till bostadsområdet Andra Backe i stadsdelen Öster och österut angränsar planområdet mot Mariehov.

Planens syfte:

Syftet med planen är att bygga vidare på utbyggnadsområdet Tredje Backe i östra Mariefred, genom att möjliggöra cirka 80 bostäder i form av småhus, med radhus, villor eller parhus, i en till två våningar. Planen möjliggör även flerbostadshus inom ett kvarter för till exempel seniorboende i tre våningar, med cirka 40 bostäder.
Planens syfte är även att möjliggöra att befintlig cykelbana längs med Ärnäsvägen kan förlängas, samt att en ny gång- och cykelväg kan anläggas längs med Slottsfogdevägen. Vidare syftar planen till att ändra planbestämmelsen NATUR, i gällande detaljplan Tredje Backe etapp 1, till PARK för att möjliggöra bättre användning av den befintliga grönytan och att det går att plantera träd, anlägga en större lekplats, utegym, dagvattendamm med mera inom området.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Samråd

Förslaget var ute på samråd från 2023-11-06 till 2023-11-27. Under samrådstiden hölls ett öppet hus på biblioteket i Mariefred och intresserade kunde träffa planhandläggare och politiker samt ta del av förslaget. De synpunkter som inkommit under samrådstiden kommer att redovisas i en samrådsredogörelse under granskningsskedet.

 

Samråd

Samrådshandlingar:

Planen fick en nystart 2021

Planen var ute på samråd 2010-11-19 till 2010-12-17. Nu har planen startats om med ett nytt förslag i och med att samhällsbyggnadskontoret fick ett nytt planuppdrag i november 2021. Det var det nya förslaget som presenterades vid samrådet under november 2023.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024