Näsbyholm 3:43, Härads gamla skolområde

Vid Härads gamla skolområde arbetas det fram förslag till en detaljplan för verksamheter.

Planens läge:

Planområdet är vid Härads gamla skolområde i Härad, mellan Härads kyrkväg och E20.

Planens syfte:

Detaljplanen ska möjliggöra för ca 20 000 kvadratmeter mindre störande
verksamhet. Planförslaget kommer att pröva möjligheten för en väg söder om Härads kyrka på fastigheten Härads Kyrkby 6:7. Som en alternativ användning kan planen möjliggöra för handel i mindre skala.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023