Sanda 6:1 med flera, Tosterö

Ett förslag till detaljplan tas nu fram för Sanda 6:1 med flera på Tosterö, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet är lokaliserat på Tosterö, ca 5 km nordväst om Strängnäs centrum och ca 6 km nordväst om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse, när- och offentlig service inom fastigheterna Sanda 6:1 och Sanda 5:186. Utöver de föreslagna användningarna ska det även undersökas om en gång-och cykelväg kan anläggas inom planområdet.

Planförslaget föreslås utföras i två etapper där planläggning av Sanda 5:186 är etapp 1 (södra delen av området i kartan) och Sanda 6:1 är etapp 2 (den långsmala norra delen av området i kartan). Inom den första etappen kommer plats för när-och offentlig service att utredas. Sanda 6:1 utreds parallellt med planläggningen och innebär stora utredningskostnader för att avgöra fastighetens lämplighet.

Planskede:

Bilden visar planområdet och hur planen delas in i två etapper.

Det har tagits fram flera utredningar för etapp 1 och just nu pågår upphandlingar för att ta fram fler utredningar för etapp 1 och enstaka utredningar för etapp 2. De utredningar som tas fram inom ramen för detaljplanen kommer att ge en grund för utformningen av området.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024