Kontaktfamilj och kontaktperson

Närbild på barns öga

Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Annat stöd kan vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är behovsprövade insatser som kan beviljas från socialtjänsten. Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj kan beviljas och tillsättas efter ansökan och utredning. Det är personen själv, eller vårdnadshavare om det gäller ett barn, som ansöker om insats. Insatserna kan beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att vara kontaktfamilj innebär att finnas som stöd för ett barn under en eller två helger i månaden. Du/ni tar då emot ett barn/syskonpar i syfte att till exempel utöka barnets sociala nätverk, erbjuda barnet miljöombyte eller möjliggöra för barn och föräldrar att få lite tid på varsitt håll. Barnet välkomnas att bli en del av familjen och delta i gemenskap och aktiviteter under helgerna. Att vara kontaktfamilj innebär kontakt med socialtjänsten för uppföljning och stöd samt kontakt med föräldrar.

Att vara kontaktperson innebär att finnas till för en annan medmänniska genom ett särskilt utformat uppdrag. Både barn och vuxna kan vara i behov av en kontaktperson och vilket stöd som efterfrågas är individuellt. Som kontaktperson träffar du en person ungefär en gång i veckan och träffarna kan handla om att uppmuntra till sociala kontakter, testa på olika fritidsaktiviteter eller att hjälpa till med olika praktiska göromål.

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med personen i fråga, kontakt med socialtjänsten för uppföljning och stöd samt kontakt med eventuella föräldrar.

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du ha fyllt 18 år. Du behöver ha en ordnad social och ekonomisk situation samt ha engagemang och tidsmässig möjlighet att finnas som stöd till en annan människa. Vi söker olika personer och familjer för dessa uppdrag men ett övergripande krav på samtliga uppdragstagare är att man är en trygg, öppensinnad och flexibel person med en omtanke för människor.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att man får ett uppdrag från socialtjänsten. Uppdraget är ingen anställning och därför inget man bör ha som huvudsaklig sysselsättning. För sitt uppdrag får man ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på uppdragets omfattning och barnets ålder. Omkostnadsersättningen är skattefri och avser att täcka kostnader i samband med uppdraget. Strängnäs kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)rekommendationer för ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Om man är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj kan man göra en intresseanmälan. Man blir därefter kontaktad av kommunens kontaktsekreterare som arbetar med att utreda och tillsätta kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

En intresseanmälan är inte på något vis bindande utan bjuder in till ett eventuellt första möte med kontaktsekreterare. Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister, Kronofogden samt kommunens socialregister inhämtas innan man kan få uppdrag som kontaktperson

När kontaktpersons- eller kontaktfamiljsutredning är färdigställd och man bedömts ha goda förutsättningar för att åta sig ett sådant uppdrag, kommer kontaktsekreterare att tillfråga kring barn eller personer som kan passa.

Uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj pågår tills behovet inte längre kvarstår hos barnet eller personen. Som kontaktperson eller kontaktfamilj har man rätt att säga upp sitt uppdrag, det har också socialtjänsten samt den som får insatsen rätt att göra.

Den information man får som kontaktperson och kontaktfamilj omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024