Mariefred 2:7, del av, med flera, Cirkulationsplats Kärnbogatan

Cirkulationsplats Kärnbogatan

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra en cirkulationsplats i Mariefred. Bilden visar hur utformningen av korsningen Stallarholmsvägen/Kärnbogatan kan komma att se ut.

Planens läge

Planområdet är där Kärnbogatan möter Stallarholmsvägen i Mariefred.

Planens syfte

Skapa en bättre trafiklösning i form av en cirkulationsplats. Åtgärden gör att fler bilar, cyklister och fotgängare kan ta sig igenom korsningen på ett säkrare sätt när det är mycket trafik. Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede: Samråd

Detaljplanen var ute på samråd 2023-12-08 till 2023-12-29.

Bilden visar planskede samråd

Samrådshandlingar:

Vad händer nu?

De synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs och kommer att redovisas i en samrådsredogörelse under granskningsskedet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024