Folkhälsa

Befolkningens samlade hälsa ska vara god och jämlikt fördelad mellan olika grupper.

Vi ska

 • rikta insatser till hela befolkningen men särskilt anpassa och utforma dem utifrån grupper med störst behov,
 • arbeta med de bakomliggande livsvillkoren för att möjliggöra att kommuninvånarna har förutsättningar för ett hälsosamt liv,
 • ha ett främjande och förebyggande perspektiv där arbetet med trygghet, psykisk hälsa och suicidprevention är en viktig del.

Strängnäs kommuns arbete med folkhälsa

Vi i Strängnäs kommun ska genom vår strategi bidra till det nationella folkhälsomålet: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det gör vi till exempel genom att vi:

Erbjuder gratis frukost i skolan

En del barn och unga hinner, kan eller vill inte äta frukost hemma och det påverkar deras koncentrationsförmåga under skoldagen. Eleverna i flera av kommunens grundskolor erbjuds därför gratis frukost innan skolan börjar. Det är ett samarbete mellan skolorna och kommunens måltidsservice. Även fritidsgården i Strängnäs serverar frukost för de ungdomar som vill starta dagen där.

Ger barn och unga chans att påverka

Strängnäs kommun har olika metoder för att ge barn och unga vuxna förutsättningar att vara med och påverka i frågor där de är berörda. Några exempel på metoder och forum för dialog är:

 • Barnens mötesplats
 • Barnkartan
 • Barnens frågelåda
 • Ungdomsrådet SKUR

Lånar ut gratis sport- och fritidsutrustning i Fritidsbanken

På Fritidsbanken får alla låna, allt är gratis och allt är återbruk eller skänkt. Genom Fritidsbanken vill vi ge fler möjlighet till ett friskare och roligare liv. En nyhet 2024 är en duocykel för den som behöver en ledsagare för att komma ut och cykla.

Under sommaren 2024 finns en mobil fritidsbank - Sommarbubblan. Fritidsvagnen är fylld med sportutrustning och aktiviteter för alla åldrar och dyker upp på olika platser runt om i kommunen under hela sommaren.

Du kan också bidra genom att lämna in sådant du inte längre behöver.

Vårt arbete med psykisk hälsa

I Strängnäs kommun behöver vi arbeta med att främja den psykiska hälsan i alla grupper och förebygga psykisk ohälsa.Till exempel är psykiska besvär vanligare hos personer med någon funktionsnedsättning och hos hbtqi-personer.

Exempel på utmaningar för psykisk ohälsa:

 • Utvecklingen för unga på sociala medier, som kan vara en förklaring till den ökade psykiska ohälsan hos unga tjejer.
 • Den ofrivilliga ensamheten, som finns i alla åldersgrupper, men som är vanligast hos unga vuxna och äldre.

Vårt arbete med suicidprevention

Den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är suicid. Varje suicid är ett för mycket och innebär stort lidande för de efterlevande. Som kommun kan vi jobba inom olika områden för att förhindra suicid:

 • Minska risker i vår fysiska miljö.
 • Öka kunskaperna hos medborgarna om psykisk hälsa i alla åldrar.
 • Utbilda våra medarbetare i bemötande av personer med psykisk ohälsa.
 • Ge stöd och arbeta förebyggande med riskgrupper.
 • Ta fram tydliga rutiner i alla våra verksamheter.

Begrepp inom folkhälsoarbete

En utgångspunkt för god folkhälsa är att den är god i alla grupper i samhället, att det är jämlikt. Därför behöver vi ha med jämlikhetsperspektivet i arbetet med att förbättra folkhälsan. Det kan handla om hälsa i olika åldrar, hälsa hos personer med funktionsnedsättning, hälsa hos HBTQI-personer, hälsa hos män och kvinnor, hälsa hos personer med olika utbildningsbakgrund eller olika ursprung.

Att jobba för en god och jämlik hälsa innebär att jobba med de olika bakomliggande livsvillkoren som påverkar hälsan i befolkningen och hälsoklyftorna. Det handlar om att alla barn ska ha en bra start i livet, att alla ska ha tillgång till en god utbildning och ha ett arbete med en hållbar arbetsmiljö. Det handlar även om att ge förutsättningar för alla att ha en ekonomisk trygghet och ett bra boende och att bostadsområdena ska socialt hållbara och trygga. Genom att möjliggöra för goda levnadsvanor och medborgarna att ha kontroll över sina egna liv och vara delaktiga i samhället stärker vi också folkhälsan.

Arbetet kan vara både förebyggande och främjande. Främjande arbete handlar om att främja skyddsfaktorer för en god hälsa och gott välbefinnande. Förebyggande arbete handlar om att förebygga risker för ohälsa.

I begreppet psykisk hälsa ingår både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan handla om både mildare psykiska besvär som oro och ångest och allvarliga psykiatriska tillstånd och allt däremellan. De psykiska besvären är vanligare hos kvinnor än män. De psykiska besvären har också ökat, främst hos barn, unga och unga vuxna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2024