Klimat

Med hållbara transporter och resor, klimatsmart mat, hållbar konsumtion, hållbar bebyggelse och markanvändning och lokal förnybar energi ska Strängnäs nå sina klimatmål.

Vi ska

  • vara klimatneutrala år 2040
  • ha en fossilfri kommun år 2030
  • hålla kommunens koldioxidbudget

Strängnäs kommuns arbete med att minska vår klimatpåverkan

Om vi fortsätter släppa ut växthusgaser kommer vårt klimat i Strängnäs bli varmare, större mängder nederbörd och skyfall. Värmeböljor är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på människors hälsa, så även i vår kommun. Därför behöver vi arbeta med att minska våra klimatpåverkande utsläpp.

Senast år 2040 ska utsläppen av växthusgaser inom Strängnäs kommuns gränser vara minst 85 procent lägre än vad utsläppen var år 1990. Resten av utsläppen ned till noll kan vi i Strängnäs kommun uppnå genom kompletterande åtgärder. Målet om klimatneutralitet omfattar allt som påverkar klimatet som vi inom kommunens organisation, kommunala bolag, verksamheter och invånarna i Strängnäs orsakar, även om utsläppen sker på andra ställen i Sverige eller övriga världen.

För att klara våra klimatmål och även leva upp till kommunens del av Parisavtalets 2-gradersmål behöver utsläppsmängden hålla sig inom Strängnäs koldioxidbudget fram till år 2040. Just nu betyder de att utsläppern måste minska med 14 procent varje år.

Klimat- och energiplanens mål och delmål

För att nå klimatmålen finns en klimat- och energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2021. Verksamheterna arbetar på bred front för att bidra till minskad användning av fossila bränslen, minskad energiförbrukning samt minskat antal transporter och resor.

Klimat- och energiplanen har följande fem fokusområden:

Inom området hållbara transporter och resor ska vi bland annat jobba för att fler går, cyklar och åker kollektiv. Vi ska arbeta för att minska mängden daglig vägtrafik, undvika bilresor och gynna cykling, gång och kollektivtrafik.

Vi ska genomföra åtgärder för infrastruktur för laddning av elbilar och
tankställen för biogas för att accelerera omställningen till energieffektiva och fossilfria fordon. Kommunens egen fordonspark ska vara fossilfri.

Vi i Strängnäs kommun kan stötta utvecklingen genom att vara en föregångare och en kunskapshöjare och visa på bra alternativ till flyget.

Största mängden matsvinn uppkommer idag hos konsumenter,
därför är information och utbildning viktig. Med mer växtbaserat på tallriken kan vi minska vår konsumtion av kött och mjölkprodukter. Det är de viktigaste åtgärderna för att minska vår konsumtionsbaserade klimatpåverkan.

Upphandling är ett viktigt instrument för att säkerställa att den mat som
konsumeras i offentlig regi är så klimatsmart som möjligt och produceras på ett hållbart sätt.

Minskad konsumtion är den enskilt viktigaste och effektivaste åtgärden
för att minska vår klimatpåverkan från konsumtion.

Delningsekonomi handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser – det kan vara exempelvis mark, lokaler, fordon, tid, data och kompetens.

Klimatavtryck och resursåtgång minskar om vi kan förlänga livet på våra saker och se till att återanvändning – inte bara återvinning – är möjlig.

Hur pengar investeras spelar stor roll om vi ska nå våra uppsatta klimatmål. Detta gäller inte minst för kommunen vars finansverksamhet förvaltar både kapital och skulder.

Vid nybyggen bör material med låg klimatpåverkan användas och mängden byggmaterial minska. Bostäder och lokaler ska vara energieffektiva, ha klimatsmart uppvärmning, vara flexibla, yteffektiva och främja ett transporteffektivt samhälle.

Att undvika att bygga nytt gör stor klimatnytta. Därför bör befintlig bebyggelse tas om hand, rustas upp och vid behov varsamt energirenoveras.

Att restaurera och anlägga nya våtmarker är en viktig och konkret klimatinsats. Biokol och ökad mullhalt i skog och mark är också åtgärder som ökar kolinlagringen.

Ett viktigt underlag är den övergripande utvecklingsstrategin i översiktsplanen för Strängnäs kommun som anger var framtida bostadstillväxt ska ske.

Vi ska undersöka om det går att ta tillvara på restprodukter och gynna lokal produktion av biobränslen, om lokal spillvärme går att koppla på fjärrvärmen eller om solvärme kan passa i vissa typer av anläggningar.

Sol och vind ger förnybar elproduktion som bör gynnas på olika sätt. Dels genom att vi i kommunkoncernen går före, men även genom att underlätta för invånare och aktörer att investera i förnybart.

Kommunen kan stötta med bland annat infrastruktur för elbilar där folk bor. Att producera biogas från restprodukter (matavfall, gödsel, med mera) är mycket klimatsmart och ska gynnas.

Förnybar och resurseffektiv kyla Vi behöver utreda behovet av kyla i samhället och möjligheterna att utveckla frikyla och fjärrkylanät.

Så går det med klimatarbetet

Årlig uppföljning av klimat- och energiplanen:

Ta reda på mer om läget med klimatet i Strängäs kommun:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2024