Klimatanpassning

I Strängnäs arbetar vi med klimatanpassning genom att minska sårbarheten för olika typer av risker för våra livs- och naturmiljöer som kan uppstå av ett förändrat klimat med mer extrema, nyckfulla och oförutsägbara vädersituationer.

Vi ska

  • arbeta med klimatanpassning genom att minska sårbarheten för olika typer av risker för våra livs- och naturmiljöer som kan uppstå av ett förändrat klimat med mer extrema, nyckfulla och oförutsägbara vädersituationer.

Strängnäs kommuns arbete med klimatanpassning

Ett varmare klimat kommer att innebära större mängder nederbörd och skyfall kommer att bli allt vanligare. Värmeböljor blir också vanligare och kraftigare i ett förändrat klimat. Värmeböljor är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på människors hälsa, så även i Strängnäs kommun.

Hur stora förändringarna kommer att bli i framtiden blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen kan minskas.

Samtidigt som vi arbetar med att minska våra klimatpåverkande utsläpp måste vi också arbete med att anpassa oss efter ett förändrat klimat.

Tar fram en handlingsplan

Under hösten 2023 har det genomförts en analys tillsammans med SMHI av de klimatrisker som kan finnas kopplat till ett mer extremt klimat. Analysen har omfattat värmebölja, skyfall samt ras/skred och erosion, i detta skede avgränsat till Strängnäs tätort.

I Strängnäs har vi tagit fram en skyfallskartering och värmekartering för hela kommunen. En skyfallskartering visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas samt var det rinner på markytan. Beräknade vattennivåer och flöden bör inte studeras i detalj eller användas för att förutsäga översvämningsrisk för enskilda byggnader.

Värmekarteringen som kommunen tagit fram beskriver områden med särskilt stora förutsättningar för höga temperaturer så kallade värmeöar. I bebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor blir konsekvenserna större då dessa förstärker värmen.

Under 2024 kommer en handlingsplan tas fram som inkluderar förslag på åtgärder kopplade till genomförd analys.

Vi behöver utvidga analysen av klimatrisker till att omfatta hela Strängnäs geografiska område. Det behöver även budgeteras för framtida behov av åtgärder.

Skyfall

Ett varmare klimat kommer att innebära större mängder nederbörd och skyfall kommer att bli allt vanligare. Hur stor förändringen kommer att bli i framtiden blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen kan minskas.

Vad kan du som kommuninvånare göra själv vid skyfall som leder till översvämning?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram tips på vad du kan göra för att minska riskerna om det uppstår en översvämning där du är. Se länk längst ner på sidan.

Värmebölja

Enligt SMHIs definition är en värmebölja en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25 grader Celsius i minst fem dagar i sträck.

En värmebölja kan påverka viktiga samhällsfunktioner som exempelvis energiförsörjning, transporter och hantering av livsmedel. Långvarig värme innebär också en ökad risk för skogsbränder samt hälsokonsekvenser för både människor och djur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2024