Jämställdhet

I Strängnäs kommun ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Vi ska

 • aktivt arbeta med normer och
 • ha med jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och när beslut fattas.

Strängnäs kommuns arbete för jämställdhet

Vi ska bidra till att uppnå de nationella målen för jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Vi behöver jobba för ett jämställt samhälle för att alla kommuninvånare ska ha lika mycket att säga till om. Jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt och att vårt samhälle kan utvecklas. När kvinnor och män delar på det obetalda arbetet hemma, får alla mer tid och energi över till annat. Detta leder till bättre hälsa och livskvalitet för alla. Genom att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, skapar vi ett tryggare samhälle där alla kan känna sig säkra.

Vem som bestämmer har betydelse

När makt och inflytande mellan könen är ojämnt fördelat kan beslut och åtgärder bli ensidiga och inte ta hänsyn till olika perspektiv och behov.

För att den utveckling som sker i Strängnäs ska gynna både kvinnor och män behöver det finnas

 • en jämn könsfördelning hos dem som styr och bland dem vi har medborgardialog med,
 • ett jämställdhetsperspektiv i allt planeringsarbete.

Idéer om vad tjejer och killar kan och får begränsar oss

Om vi fortsätter att låta stereotyper om kön styra vårt tänkande och vårt beteende kan det begränsa människors möjligheter och val i livet. Det kan leda till att vissa grupper, som pojkar och flickor, inte får samma chanser att utveckla sina talanger och intressen, eller att de inte vågar gå utanför normen för att undvika negativa reaktioner från samhället.

Vi behöver alla bli medvetna om hur våra föreställningar om kön kan påverka vårt arbete och bemötande. Då kan vi också jobba för att minska den påverkan så att:

 • våra barn får möjlighet att utveckla alla sina förmågor utan att begränsas av föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara,
 • pojkar som grupp får förutsättningar och tillåts att utveckla färdigheter som ger goda studieresultat,
 • tjejer och killar ser möjligheten att välja bland alla tillgängliga gymnasieutbildningar, inte utifrån stereotypa föreställningar om kvinno- respektive mansdominerade yrken,
 • kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma förutsättningar i biståndsbedömningar i till exempel socialtjänst och äldreomsorg,
 • pappor får samma möjligheter till ett aktivt föräldraskap.

Vi behöver jobba för att ändra den rådande mansnormen, där en macho-kultur hyllar våldsamhet och aggressivitet, där män förväntas undertrycka sina känslor och vara fysiskt starka och robusta så att:

 • pojkar inte ska tvingas in i ett fack av maskulina normer,
 • våldet i samhället ska minska,
 • män i högre utsträckning ska söka vård när de behöver det, särskilt vid psykisk ohälsa.

Alla har rätt att känna sig trygga överallt

Om vi i Strängnäs inte arbetar aktivt för att stoppa mäns våld mot kvinnor kan det leda till att kvinnor och tjejer känner sig otrygga i sina egna hem på våra gator såväl som på nätet. Det kan också hindra kvinnor att ta del av sina rättigheter och möjligheter. Den ytters takonsekvensen är att kvinnor dödas.

Vi behöver stärka kunskaperna om undomarnas liv på nätet och i sociala medier, om hedersrelaterat våld och förtryck och om mäns våld mot kvinnor och arbeta aktivt med detta för att:

 • kvinnor, unga tjejer och barn ska känna sig trygga i sina hem,
 • ingen tjej eller kille ska utsättas för sexuella trakasserier eller hot på sociala medier,
 • varken tjejer eller killar ska utnyttjas i prostitution, varken på nätet eller annat sätt
 • kvinnliga politiker ska känna sig trygga och kunna fortsätta delta i det politiska arbetet,
 • ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld,
 • ingen kvinna eller tjej ska känna sig hindrad att delta fullt ut i samhället och ta del av sina rättigheter och möjligheter.

Alla ska ges samma möjligheter att kunna försörja sig

Om kvinnor inte ges samma möjligheter som män att arbeta och försörja sig kan det leda till ekonomisk ojämlikhet och ökad risk för barnfattigdom. Det kan också leda till att hela samhället går miste om den potential och de bidrag som kvinnor kan ge till ekonomin och samhället i stort.

Om vi inte arbetar för ökad jämställdhet leder det till en ojämlik och orättvis fördelning av resurser, makt och möjligheter i samhället, som i slutändan skadar både individer och samhället som helhet.

Ett jämställt Strängnäs är ett samhälle som är bra för både kvinnor och män, flickor och pojkar och det är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Begrepp inom jämställdhetarbetet

Jämlikhet- handlar om alla människors lika värde. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ut tryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Jämställdhet – handlar specifikt om jämlikhet mellan könen. Att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Genus och normer - genus handlar om att kön som en kulturell och social konstruktion utifrån de könsnormer som finns i samhället. Men könsnormer menas de föreställning som finns om män och kvinnor.

Intersektionalitet – hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar kan påverka varandra och ibland förstärka varandra.

I arbetet med jämställdhet behöver vi ha ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det betyder att vi måste se hur jämställdhet och kön samspelar med andra faktorer som till exempel religion, etnisk tillhörighet, andra diskrimineringsgrunder och maktordningar. Det är ett sätt att knyta ihop jämställdhetsarbetet med ett bredare jämlikhetsarbete. Till exempel har en kvinna med utländsk bakgrund och en funktionsnedsättning andra förutsättningar än en kvinna född i Sverige utan funktionsnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2024