Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Syftet med avlösarservice är att ge de närstående möjlighet till återhämtning och utföra sysslor utanför det egna hemmet. Närstående kan med hjälp av avlösarservice i hemmet även genomföra utbildning, medverka i behandling som den enskilde inte kan delta i eller få tid att ägna sig åt den enskildes syskon. Det kan även innebära att närstående är kvar i hemmet under tiden avlösaren utför insatsen.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Hur får du avlösarservice?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.  

Om du får avlösarservice

Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktion med ny avlösare sker träff så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SoL.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande, beroende på närståendes behov av avlösning. Är du intresserad av att bli avlösare, kontakta socialtjänsten.

Avlösare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Vi begär alltid in registerutdrag innan anställning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Omsorg och hjälp