Kommunala bolag

Kommunen har valt att ha viss verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal aktiebolag. Kommunen har bildat en koncern för aktiebolagen med det helägda Strängnäs kommunföretag AB som moderbolag. Moderbolaget har två dotterbolag, Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Totalt omfattar kommunkoncernen fem helägda bolag och fyra delägda bolag.

Vem är ansvarig för de kommunägda bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Den utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Vem beslutar i kommunens bolag?

Styrelsen är ytterst ansvarig i respektive bolag. I styrelserna för kommunens aktiebolag sitter ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv, vilka fastställs vid ordinarie bolagsstämma efter beslut av kommunfullmäktige.

Ledamöter i de kommunala bolagen.

Här kan du ta del av styrande dokument för kommunens bolag.

Kommunens bolag

Här kan du läsa mer om kommunens bolag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020