Kommunala bolag

Strängnäs kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Strängnäs kommunföretag AB.

Kommunen har valt att ha viss verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal aktiebolag. Kommunen har bildat en koncern för aktiebolagen med det helägda Strängnäs kommunföretag AB som moderbolag. Moderbolaget har två dotterbolag, Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Totalt omfattar kommunkoncernen fem helägda bolag och fyra delägda bolag.

Kommunens organisation, nämnder och kommunföretag

Vem är ansvarig för de kommunägda bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Vem beslutar i kommunens bolag?

Respektive bolags styrelse är ytterst ansvarig. I styrelserna för kommunens aktiebolag sitter ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv som fastställs vid ordinarie bolagsstämma efter beslut av kommunfullmäktige.

Ledamöter i de kommunala bolagen

Information om och kontaktuppgifter till ledamöter i de kommunala bolagen hittar du i förtroendemannaregistret.

Kommunens bolag

Strängnäs kommunföretag AB, SKFAB

SKFAB är moderbolag i kommunkoncernen och ska svara för ledning och samordning av koncernen samt uppföljning av dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Styrelsen för SKFAB ska förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.

Läs mer sidan Strängnäs kommunföretag AB

SEVAB Strängnäs Energi AB, SEVAB

SEVAB ansvarar för att producera och distribuera el, värme, stadsnät, vatten och renhållning. SEVAB och Eskilstuna Energi och Miljö AB samäger ett driftsbolag för alla anläggningar, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB - ESEM, samt ett elförsäljningsbolag - Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Läs mer på SEVABs webbplats

Läs på ESEMs webbplats

Strängnäs Fastighets AB, SFAB

SFAB ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, hyra, förädla, avyttra och optimera fastigheter. Bolaget ska genom sitt dotterbolag, Strängnäs Bostads AB - SBAB, främja bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bostäder.

Läs mer på SFABs webbplats

Styrande dokument

Här kan du ta del av styrande dokument för kommunens bolag:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2023