Kommunala bolag

Strängnäs kommun äger två bolagskoncerner, Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Totalt omfattar dessa koncerner fyra helägda bolag och fyra delägda bolag.

Vem är ansvarig för de kommunägda bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Den utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Vem beslutar i kommunens bolag?

Styrelsen är ytterst ansvarig i respektive bolag. Styrelsen, som består av politiskt nominerade personer, utses av kommunfullmäktige. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv, vilka fastställs vid ordinarie bolagsstämma efter beslut av kommunfullmäktige.

Ägardirektiv

Här kan du ta del av ägardirektiven för respektive bolag.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM)

Ägardirektiv 2017

Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB


Ägardirektiv 2016-2018
Komplement ägardirektiv
Arbetsordning för styrelsen
Arbetsinstruktion för VD

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Kommun och politik