Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvararr för en stor del av samhällservicen där du bor. En del av dessa uppgifter är ett krav medan andra är frivilliga.

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. De förtroendevalda har politiska uppdrag inom kommunstyrelsen samt olika nämnder och utskott. Merparten är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år samtidigt som val till riksdagen, väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fungerar som kommunens riksdag. De fattar de övergripande besluten om bland annat budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder som ska sköta det löpande arbetet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten, samt ansvarar för kommunens ekonomi. Man kan säga att kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunen har verksamheter som de måste erbjuda kommuninvånarna. Det är till exempel:

 • Bibliotek
 • Förskola och utbildning
 • Hälso- och miljöskydd
 • Kollektivtrafik
 • Krisberedskap
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Räddningstjänst
 • Renhållning och avfallshantering
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Svenska för invandrare
 • Vatten och avlopp

Nämnderna

Nämnderna i vilka politiker som utsetts av kommunfullmäktige arbetar, har särskilda ansvarsområden. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder som ska finnas ser det olika ut runt om i Sverige. Vanligt förekommande nämnder är till exempel socialnämnd, barn-och utbildningsnämnd och kulturnämnd. Alla frågor som kommer till kommunfullmäktige bereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
 • Bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
 • Genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige

Politikerna i nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål. I praktiken är det anställda inom kommunen (tjänstepersoner) som sköter själva genomförandet av kommunens verksamheter, men politikerna har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifter inom kommunens olika nämnder kan vara till exempel att bevilja ekonomiskt bistånd eller bygglov, organisera äldreomsorg eller bedriva biblioteksverksamhet. Nämnderna ansvarar för uppföljning av att arbetet som utförs leder mot de politiskt uppsatta målen.

Vill du veta mer om nämndernas ansvarsområden i Strängnäs kommun, titta under regler och styrande dokument.

Förvaltningen

Förvaltningen består av kommunalt anställda tjänstepersoner som utför det dagliga arbetet i dess verksamheter. Kommunens tjänstepersoner utreder och förser politikerna med beslutsunderlag, samt verkställer politiskt fattade beslut.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och avdelningar. Dessa leds av kommundirektören som också är kommunens högsta tjänsteperson. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2023