Hur fungerar en kommun?

Kommunen har ansvar för en stor del av samhällservicen där du bor, varav en del uppgifter är ett krav medan andra är frivilliga.

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. De förtroendevalda har politiska uppdrag inom kommunstyrelsen, i olika nämnder och utskott. Merparten är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fungerar som kommunens regering och fattar de övergripande besluten såsom budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder som ska sköta det löpande arbetet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete, samt ansvarar för kommunens ekonomi. Man kan säga att kommunstyrelsen fungerar som kommunens riksdag och har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunen har verksamheter som de måste erbjuda kommuninvånarna. Det är till exempel:

 • Bibliotek
 • Förskola och utbildning
 • Hälso- och miljöskydd
 • Kollektivtrafik
 • Krisberedskap
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Räddningstjänst
 • Renhållning och avfallshantering
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Svenska för invandrare
 • Vatten och avlopp

Nämnderna

I nämnderna arbetar de politiker som utsetts av kommunfullmäktige och de har särskilda ansvarsområden. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha, ser det olika ut runt om i Sverige. Vanliga nämnder är till exempel socialnämnd, barn-och utbildningsnämnd, kulturnämnd och så vidare. Alla frågor som kommer till kommunfullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
 • Förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
 • Genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige

Politikerna i nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål. I praktiken är det anställda inom kommunen (tjänstepersoner) som sköter själva genomförandet av kommunens verksamheter, men politikerna har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifter inom kommunens olika nämnder kan vara till exempel att bevilja ekonomiskt bistånd, bevilja bygglov eller att organisera äldreomsorg eller bedriva biblioteksverksamhet. Nämnderna har ett ansvar att följa upp att det arbete som utförs leder mot de politiskt uppsatta målen.

Vill du veta mer om nämndernas ansvarsområden i Strängnäs kommun kan du hitta det under regler och styrande dokument.

Förvaltningen

Förvaltningen består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstepersoner utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer det som politikerna har fattat beslut om.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och avdelningar. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteperson. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019