Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin och sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Här kan du se de olika stegen i vår handläggning av din ansökan.

Ansökan kommer in till kommunen och registreras

När du har skickat in din ansökan registreras den. Inom två veckor skickar vi ut ett meddelande att vi mottagit ansökan och föreslår oftast vi bokar in en tid för möte.

Ansökan granskas av en alkoholinspektör

Alkoholinspektören granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan inte är komplett, det vill säga att någon uppgift saknas, får du ett brev från alkoholinspektören där vi ber dig skicka in det som fattas. Vi kan be om svar via e-post eller telefon.
Alkoholinspektörerna gör alltid ett besök på din restaurang i samband med ansökningsförfarandet.

Hur lång tid tar det?

Enligt beslut från kommunfullmäktige får det ta max 60 dagar för miljöenheten att utreda din ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och 30 dagar för tillfälliga serveringstillstånd, från det att ansökan är komplett. Hur lång tid utredningen tar beror på hur fullständig ansökan är. Ibland behöver du komplettera med fler uppgifter och då kan vi inte fortsätta med utredningen innan du skickat in de svar som vi ber om.

Så fort som möjligt skickas ansökan på remiss till berörda kontor och andra myndigheter. Under remisstiden görs en utredning hos kommunen.

Flera andra myndigheter får göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar remiss till:

  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Kronofogden

Andra som kan ges möjlighet att yttra sig är hyresvärd, närboenden och Utbildningskontoret.

Myndigheterna ska göra en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som samhällsbyggnadskontoret får, kan göra att du behöver skicka in nya uppgifter.

Utredningen skickas till dig och du har möjlighet att kommentera

Du får som sökande ta del av de uppgifter som inkommit till miljöenheten, bland annat remissvar om de går dig emot eller om det är något du behöver ordna som till exempel brandskyddsdokumentation. Om utredningen bara innehåller de uppgifter du inkommit med och alla remissvar inte går dig emot får du inte se utredningen innan beslut fattas på politiskt sammanträde eller av en som delegerats rätt att fatta beslut.

Beslut

Alkoholinspektören är aldrig ensam om att bedöma ett ärende, hen samråder alltid med en kollega. Beslutet fattas av samhällsbyggnadsnämndens utskott eller av alkoholinspektör. Vem som fattar beslutet beror på vad ansökan gäller.

Efter att utredningen sammanställts får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd eller ett avslag som betyder att du inte får tillstånd. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Överklaga

Endast den som beslutet angår samt den som beslutet kan anses ha gått emot, till exempel närboende, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Blir beslutet ett avslag eller delvis avslag kan du överklaga till förvaltningsrätten. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas fullföljdsanvisning. Av denna anvisning ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Andra tillstånd du kan behöva söka:

  • Offentlig tillställning så som danstillställning, marknader, mässor, tivoli, stadsfester med mera hos Polismyndigheten
  • Offentlig plats så som uteservering, byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning), försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen), placering av skylt, bord eller scen hos Polismyndigheten
  • Godkännande av lokal hos Räddningstjänsten Strängnäs kommun
  • Registrering av livsmedelsanläggning hos Miljöenheten Strängnäs kommun

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019