Koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten ska hjälpa oss i kommunorganisationen och andra aktörer i Strängnäs kommun att se hur mycket vi måste minska våra utsläpp för att nå våra mål.

Så mycket behöver vi minska våra utsläpp och så kan det gå till. Lär dig vad en koildioxidbudget är på en minut.

Detta visar koldioxidbudgeten

Koldioxidbudgeten visar inom vilka områden vi i Strängnäs kommuns geografiska område behöver agera och betydelsen av att göra det snabbt.

Den absolut största utsläppsposten för oss i Strängnäs kommun är transporter som utgör 65 procent av vår totala koldioxidbudget.

År 2024 återstår 737 173 ton av denna budget.

År 2021 släppte vi ut 128 000 ton koldioxid. För år 2023 uppskattas utsläppen till 120 545 ton. Skulle utsläppen ligga kvar på dessa nivåer, är Strängnäs koldioxidbudget förbrukad inom 7 år. Om utsläppen ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en minskning med 14 procent per år, med start 2024.

Varför en koldioxidbudget?

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla oss under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader.

Strängnäs koldioxidbudget - Se olika scenarion i webbverktyget

Digital koldioxidbudget i ClimateVisualizer

I verktyget kan du till exempel:

 • Se hur länge budgeten räcker om vi fortsätter med samma utsläppsnivåer som nu.
 • Laborera med olika framtidsscenarier gnom att dra i reglage för att öka och minska utsläppen inom respektive områden.
 • Se effekterna av att göra kraftfulla insatser i närtid jämfört med att vänta.
 • Se hur länge budgeten räcker.
 • Se hur vi kan få budgeten att räcka längre.

Få koll på siffrorna i rapporten

Rapporten Koldioxidbudget 2024, Strängnäs kommun

Rapportens siffror skiljer sig eventuellt något jämfört med den digitala koldioxidbudgeten i Climate Visualizer. Rapporten uppdateras efter hand som det kommer ny kunskap och ny statistik. Det innebär att siffrorna kommer justeras när FN:s klimapanel, IPCC, i sina rapporter förändrar den globala budgeten.

Stöd när du vill prata om vår koldioxidbudget

Det kan ibland kännas komplicerat att förklara vad en koldioxidbudget är och vad vi i Strängnäs tänker att den ska användas till. Därför har vi tagit fram en flyer som du kan skriva ut och använda för att inleda samtal eller lämna till den eller de du pratar med. Det är också svårt att ta till sig all information på en gång, flyern kan då göra det lätt att hitta till verktyget här på webbplatsen och ta del av mer information.

Flyer som stöd vid samtal om Strängnäs koldioxidbudget , 689 kB.

Skriv ut på liggande A4 så får du två exemplar.

Frågor och svar om koldioxidbudgeten

En koldioxid­budget visar vilket utsläppsutrymme som finns kvar för att vi ska klara det så kallade Parisavtalet och minska våra utsläpp av koldioxid och därmed förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger två grader, helst ska vi vara under en och en halv grad.

Budgeten hjälper till att konkretisera vad det innebär att koldioxid ackumuleras i atmosfären, och att CO2-utsläpp därför måste betraktas ur ett kumulativt perspektiv.

IPCC, Internationella klimatpanelen, gör globala koldioxidbudgetar. Strängnäs kommuns koldioxidbudget utgår från den globala som definierar den mängd koldioxid som vi kan släppa ut om den globala temperaturökningen ska hållas under två grader. Vår lokala koldioxidbudget är en andel av den globala koldioxidbudgeten, fördelad över världen i enlighet med ett antal antaganden om hur en sådan fördelning bör gå till.

Metoden för att räkna fram koldioxid­budgetar bygger på vetenskapligt granskad forskning. Vår lokala koldioxidbudget som du kan se i verktyget ClimateVisualizer är framtagen av Klimatsekretariatet. Den bygger på en metod från Tyndall Centre och Uppsala Universitet.

När IPCC presenterar omfattande förändringar av sin förståelse av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, så uppdaterar vi även Strängnäs lokala koldioxidbudget. På så sätt håller vi de lokala koldioxidbudgetarna löpande uppkopplade mot den vetenskapliga förståelsen av den globala utmaningen.

Koldioxidbudgeten visar hur utsläppen är fördelade inom Strängnäs kommuns geografiska område och den visar mängden koldioxid vi kan släppas ut för att Strängnäs utsläpp ska ligga inom ramen för Parisavtalet.

Den globala koldioxidbudgeten fördelat till lokal nivå visar att vi i Strängnäs inte får överskrida totalt 861 000 ton. Det är vår budget.

För att hålla budgeten krävs utsläppsminskningar om 14 procent årligen. Med den takten kan Strängnäs bidra till att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Koldioxidbudgeten visar också på ett scenario om vad som händer med budgeten om utsläppen fortsätter att ligga kvar på dagens utsläppsnivåer. Då räcker budgeten i sju år till.

Strängnäs koldioxidbudget visar tydligt att inrikes transporter är historiskt och fortfarande idag vår i särklass största utsläppspost.

I koldioxidbudgeten ingår inte våra utsläpp orsakade av konsumtion. Det beror bland annat på att det är komplext att följa vår konsumtions utsläpp genom hela produktionskedjan. Utsläpp till följd av vår konsumtion uppstår främst i andra länder. Att minska konsumtionsutsläppen är dock minst lika viktigt som att hålla en lokal koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten är ett viktigt verktyg för dialog och kommunikation, för att tydliggöra brådskan med att minska utsläppen och att alla behöver bidra. Budgeten i sig är inget nytt åtagande i form av nya kommunala klimatmål.

Koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för kommande diskussioner och som underlag för utveckling av kommunens klimatmål. Målen i flerårsplanen 2023-2025 kommer att ta hänsyn till koldioxidbudgeten.

Koldioxidbudgeten kommer hjälpa oss att prioritera insatser för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi har målen i vår klimat- och energiplan som vägleder kommunens klimatarbete. Tillsammans med koldioxidbudgeten ger det oss tydliga riktningar i arbetet. Till exempel är inrikes transporter den absolut största utsläppsposten och personbilar utgör den största delen. Koldioxidbudgeten visar oss att det är här vi måste göra insatser snarast och kraftfullt.

Budgeten är en territoriell beräkning av utsläppen i kommunen.

Grundprincipen för denna koldioxidbudget är att visa vad som krävs i form av utsläppsminskningar i Strängnäs för att för att vi ska uppfylla vår rättvisa del av Parisavtalet. Det vill säga hur mycket utsläpp som framöver totalt sett kan tillåtas från oss som bor och verkar här i Strängnäs för att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än 1,5-2 grader.

Budgeten bygger på ett antal olika antaganden, principer och tolkningar av vad Parisavtalet innebär. Denna koldioxidbudget har tagits fram av forskare vid Uppsala Universitet.

Kommunens övergripande två klimatmål är fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. Delmål inom dessa områden finns i kommunens klimat- och energiplan. , 612 kB.

Transporter och framför allt personbilar utgör den absolut största utsläppsposten. Om vi gör snabba och kraftfulla åtgärder inom detta område kan vi påverka budgeten positivt.

Även på elanvändningen och elförbrukningen kan du som privatperson göra skillnad. En snabb och enkel åtgärd är att se över ditt elavtal så att elen du köper är fossilfri.

Gratis energi- och klimatrådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning från kommunens energi- och klimatrådgivare. De kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor eller verkar. Du kan bland annat få råd om:

 • Solceller
 • Uppvärmningsalternativ
 • Laddstolpar för elbil
 • Energianvändning i lokaler eller bostäder
 • Fönster, isolering, belysning

Här är ytterligare saker vi som privatpersoner kan göra:

 • Undvik att bygga nytt, renovera i stället.
 • Gå, cykla och åk kollektivt när du kan.
 • Minska ditt flygresande.
 • Ät mer vegetariskt och handla lokalt
 • och hållbart producerat.
 • Minska ditt matsvinn.
 • Konsumera mindre och satsa i stället på
 • hållbara material med längre livslängd.
 • Laga och förläng livet på kläder och prylar.
 • Lämna det du inte behöver till återvinning.
 • Låna och dela på grejer: fordon, kläder, verktyg
 • och utrustning.
 • Gör hållbara placeringar av kapital.

Här finns praktiska och vardagliga tips från kommuninvånare.

Transporter utgör den absolut största utsläppsposten. Om vi gör snabba och kraftfulla åtgärder inom detta område kan vi påverka budgeten positivt.

Även på elanvändningen och elförbrukningen kan du som företagare göra skillnad. En snabb och enkel åtgärd är att se över ditt elavtal så att elen du köper är fossilfri. Att se över och minska elförbrukningen är också ett sätt att bidra.

Gratis energi- och klimatrådgivning

Du som företagare kan få gratis rådgivning från kommunens energi- och klimatrådgivare. Du kan till exempel få hjälp och tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Sveriges miljömål - saker företagare kan göra

På länken nedan finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Här är några exempel på saker som kommunen gör och jobbar med:

 • Vi har länge jobbat med att minska matens klimatpåverkan i skolan och vi jobbar hela tiden aktivt för att minska vårt matsvinn.
 • Internt har vi en fordons- och resepolicy som reglerar hur vi inom kommunen reser i arbetet där flyg endast får användas i väl definierade undantagsfall.
 • Vi byter ut vår fordonsflotta. Alla nyinköpta bilar i kommunen och de kommunala bolagen ska från och med 2021 drivas med el, biogas eller vara laddbara elhybrider och senast 2025 ska alla fordon vara fossilfria.
 • Vi har sett till att kollektivtrafiken i Strängnäs kommun drivs av så gott som klimatneutralt bränsle. Enligt ett nytt avtal för kollektivtrafiken är alla bussar i staden Strängnäs är elbussar som drivs av 100 procent förnybar el och bussarna som körs på landsbygden drivs av biogas.
 • Vi har sett till att det finns en biogastankstation i Strängnäs.
 • På kommunens möten, event och konferenser serveras uteslutande vegetariskt från och med 2021.
 • Vi har robotgräsklippare som går på el i stället för bensin eller diesel.
 • Vi erbjuder gratis klimat- och energirådgivning till invånare, små och medelstora företag, organisationer och föreningar.
 • Strängnäs fastighets AB införde under 2022 en extra semesterdag för anställda som rest på semester med tåg i stället för flyg.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete utifrån Agenda 2030 och alla globala målen.

Att vi klarar vår del av målet att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 till 2 grader inom Strängnäs geografiska område är något vi måste göra tillsammans. Alla kan och behöver bidra. Kommunen har inte rådighet över alla frågor eller åtgärder, till exempel varutransporter. I budgeten finns också schablonberäkningar över flyg och sjöfart och vi har svårt att påverka vilket bränsle båtarna kör på eller privatpersoners och företags flygresor.

Vi som kommun ska dock göra vad vi kan för att skapa infrastruktur och sprida information och kunskap för att våra invånare och företag i kommunen ska kunna göra klimatsmarta val.

Kommunen, regionen eller länet har själva inte rådighet att kontrollera om målet nås eller inte. Faktum är att rådigheten är spridd över många aktörer och nivåer i samhället. Ingen enskild aktör kommer vara ansvarig för att vi klarar eller inte klarar målet, alla behövs.

För att Parisavtalet ska kunna hållas och att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än 1,5-2 grader krävs att alla aktörer i alla länder gör sitt yttersta för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Strängnäs kommun vill med koldioxidbudgeten visa för alla aktörer i kommunen, inklusive för oss själva som organisation, att vi behöver minska våra utsläpp kraftigt och att vi behöver göra det i närtid. Budgeten visar aktuell information om behovet av att minska utsläppen och hur lite tid som finns till förfogande för att Parisavtalets intentioner ska kunna nås.

Om koldioxidbudgeten för Strängnäs överskrids minskar möjligheten att nå klimatmålen och intentionerna i Parisavtalet något. Hur stora utsläppsminskningar som kan uppnås beror på hur väl alla världens länder, regioner och motsvarigheten till kommuner världen över lyckas med att nå sina delar av Parisavtalet. Hur mycket jordens medeltemperatur kommer att öka beror alltså på hur pass bra alla aktörer sammantaget är på att hålla sig inom ramarna för sina respektive koldioxidbudgetar. Ju fler som lyckas hålla budgetarna desto större är chansen att uppvärmningen håller sig inom Parisavtalets 1,5-2 grader med den klimatpåverkan som det innebär. Om många länder misslyckas i sina åtaganden och överskrider sina budgetar är risken stor att Parisavtalet inte kommer att kunna hållas och klimatpåverkan får stora konsekvenser världen över i form av naturkatastrofer. Vi i Strängnäs riskerar till exempel att uppleva ökad nederbörd, mer översvämningar, ökad medeltemperatur med framför allt mildare vintrar.

Ord och begrepp

Världens länder bestämde under klimatförhandlingarna i Cancún år 2010 att begränsa en ökning av medeltemperaturen på global nivå till lägre än två grader jämfört med den förindustriella nivån (innan 1800-talet).

Att stoppa den globala uppvärmningen helt och hållet bedöms inte längre som realistiskt och gränsen två grader har satts eftersom det är den gräns som måste understigas för att undvika farlig påverkan på klimatet.

Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet:

 • Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.
 • Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år.
 • Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

Att koldioxiden ackumuleras i atmosfären betyder att den inte försvinner och att när vi fortsätter att släpp ut koldioxid från våra bilar, maskiner och med vår uppvärmning ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären eftersom det tar väldigt lång tid för koldioxiden att försvinna från atmosfären. Det bidrar till den globala uppvärmningen. Lite förenklat kan en tänka såhär: Du har en kanna med drickfärdig saft och så fyller du på med mer outspädd saft, då ökar koncentrationen av saft i tillbringaren. Om du fyller på ytterligare men mindre än förra gången så kommer koncentrationen i kannan ändå att öka. Alltså, även om vi årligen lyckas minska utsläppen ökar koncentrationen, den ackumuleras.

Det är därför det är så viktigt att vi gör kraftfulla åtgärder i närtid.

Förenta nationernas klimatpanel som på engelska heter: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Panelen sammanställer regelbundet forskningsrapporter om den globala uppvärmningen, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.

Läs mer IPCC:s webbplats: https://www.ipcc.ch

Källor: regeringen.se, Klimatledarskapsnoden vid Uppsala Universitet, Tyndall centre for Climate Change Research vid University of Manchester, Klimatsekretariatet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024