Motioner och interpellationer

Här hittar du motioner och interpellationer som har lämnats till kommunfullmäktige från år 2024 och framåt. Kommunfullmäktige ska alltid ta ställning till om en motion får väckas och om en interpellation får framställas.

Motioner

En motion är ett förslag inlämnat av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige som kräver utredning och beslut. Om fullmäktige beslutar att en motion får väckas, överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen ska alltid inhämta yttrande från nämnd vars verksamhetsområde berörs, yttrandet tas i beaktande när kommunstyrelsen behandlar förslag till beslut.

Slutligt beslut bör fattas senast inom ett år från det datum motionen väcktes och fattas alltid av kommunfullmäktige.

Interpellationer

En interpellation är en frågeställning som ställs av ledamot till annan förtroendevald i syfte att få information. Interpellationen kan ställas till en ordförande i annan nämnd eller annan övrig förtroendevald som fullmäktige har beslutat.

En interpellation ska i huvudsak besvaras vid nästkommande sammanträde om fullmäktige inte beslutar annat.

Inkomna interpellationer under året, listan kompletteras när interpellation är besvarad.

Datum

Titel

Parti

Diarienr

Besvarad

24-06-17

Risk- och konsekvensanalys reservvattentäkterna Gorsinge och Oknö , 499 kB.

LOK

KS/2024:368


24-05-20

Strängnäs kommuns cykelplan , 198 kB.

SD

KS/2024:323

24-06-17

24-05-20

Klimatanpassning, hur går det i Strängnäs kommun? , 485 kB.

V

KS/2024:322

24-06-17

24-05-20

PFAS-föroreningar i Åkers Styckebruk , 328 kB.

MP

KS/2024:262

24-06-17

24-04-15

Strängnäs kommuns arbete mot korruption och jäv , 148 kB.

L

KS/2024:253

24-05-20

24-04-15

Systematiskt brandskyddsarbete på kommunala skolor , 180 kB.

SD

KS/2024:252

24-05-20

24-04-15

När och hur får bussarna bättre tågpassning , 217 kB.

V

KS/2024:234

24-05-20

24-02-26

Problemen i Kalkuddenprojektets påverkan , 197 kB.

V

KS/2024:113

24-04-15

24-02-26

Förutsättningar och konsekvenser för ny skola i Läggesta , 225 kB.

C

KS/2024:115

24-06-17

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2024