Motioner och interpellationer

Här hittar du motioner och interpellationer som har lämnats till kommunfullmäktige från år 2024 och framåt. Kommunfullmäktige ska alltid ta ställning till om en motion får väckas och om en interpellation får framställas.

Motioner

En motion är ett förslag inlämnat av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige som kräver utredning och beslut. Om fullmäktige beslutar att en motion får väckas, överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen ska alltid inhämta yttrande från nämnd vars verksamhetsområde berörs, yttrandet tas i beaktande när kommunstyrelsen behandlar förslag till beslut.

Slutligt beslut bör fattas senast inom ett år från det datum motionen väcktes och fattas alltid av kommunfullmäktige.

Interpellationer

En interpellation är en frågeställning som ställs av ledamot till annan förtroendevald i syfte att få information. Interpellationen kan ställas till en ordförande i annan nämnd eller annan övrig förtroendevald som fullmäktige har beslutat.

En interpellation ska i huvudsak besvaras vid nästkommande sammanträde om fullmäktige inte beslutar annat.

Inkomna interpellationer under året, listan kompletteras när interpellation är besvarad.

Datum

Titel

Parti

Diarienr

Besvarad

24-04-15

Strängnäs kommuns arbete mot korruption och jäv , 54 kB.

L

KS/2024:253


24-04-15

Systematiskt brandskyddsarbete på kommunala skolor , 197 kB.

SD

KS/2024:252


24-04-15

När och hur bussarna får bättre tågpassning , 103 kB.

V

KS/2024:234


24-02-26

Problemen i Kalkuddenprojektets påverkan , 104 kB.

V

KS/2024:113

24-04-15

24-02-26

Förutsättningar och konsekvenser för ny skola i Läggesta , 111 kB.

C

KS/2024:115

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024