Årsredovisning 2023

I årsredovisningen sammanfattas kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

I årsredovisningen kan du också läsa om hur verksamheten i Strängnäs kommun är organiserad, om kommunens ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för verksamheten och viktiga händelser under året inom kommunens verksamheter.

Årsredovisning för 2023

Här kan du läsa en sammanfattning av hur kommunen arbetat, vilka prioriteringar som gjorts och vilka mål som har uppfyllts under året.

Under den senaste femårsperioden har kommunkoncernen redovisat höga resultatnivåer. Resultatet för 2023 var något lägre än tidigare år men ändå långt över förväntan. Det redovisade resultatet på 88 miljoner kronor gynnades av tillfälliga exploateringsintäkter, en fortsatt stadig utveckling av skatteunderlaget samt värdeökningar på placeringar. Det positiva resultatet skapar förutsättningar för en fortsatt långsiktig ekonomisk stabilitet.

Investeringsnivån fortsatte att vara hög inom kommunkoncernen under 2023 trots förseningar och senareläggning av projekt. Nettoinvesteringarna nådde 731 miljoner kronor och genomförandegraden uppgick till 64 procent. Vid årets slut låg kommunkoncernens soliditet på 35 procent, vilket översteg målnivån på 25 procent.

Utifrån en helhetsbedömning av verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat har Strängnäs kommun sammantaget uppnått god ekonomisk hushållning för 2023.

Under 2023 har kommunen arbetat vidare med klimat- och energiplanen. Positivt är att arbetet och redovisningen fått en integrerad och formaliserad process, vilket ger bra förutsättningar för genomförande och resultat.

Andelen fossiloberoende fordon ökade något under 2023. Samtidigt ökade antalet körda mil samt det totala antalet fordon. Detta resulterade i att de klimatpåverkande utsläppen från transporter inom kommunen som geografiskt område på totalen ökade med fem procent.

Sett över en längre period är minskningstakten långt ifrån tillräcklig för att nå uppsatta mål även om flera positiva trender kan noteras.

Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten för medborgarna. De senaste åren har visat på god beredskap och hantering av de olika störningar som uppstått och inneburit omedelbara konsekvenser för kommunen och världen i stort. Utifrån erfarenheterna har kommunen under året fortsatt stärka fokuset på säkerhet och beredskap.

Kommunstyrelsen har ett ansvar för att kommunen ska vara en plats dit alla invånare kan vända sig för att få snabb och pålitlig information i händelse av kris. Flera av kommunstyrelsens avdelningar har därför under året bidragit till att stärka kommunens krisberedskap. Det har skett genom risk- och sårbarhetsanalyser, genom inköp som gjorts för att säkra kommunens beredskap men även med säkerhetshöjande aktiviteter för att säkra upp kommunens IT-säkerhet.

Kommunens verksamheter har arbetat med många olika aktiviteter för att stärka hälsa och livskvalitet hos äldre, samt förebygga ohälsa. Det sker med ett varierat tjänsteutbud med fokus på individens behov och önskemål.

Inom äldreomsorgen har det exempelvis skett ett förbättringsarbete med måltiderna. Inom individ- och familjeomsorgen har det pågått ett projekt för att på ett systematiskt sätt samordna behov för individer med komplexa behov.

Inom trygghetsområdet, avslutningsvis, har polisen och kommun träffats regelbundet. I Polismyndighetens och kommunens medborgardialog som genomfördes hösten 2023 framgick att majoriteten av respondenterna ansåg att tryggheten i Strängnäs kommun var hög. Detta bekräftades i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som visade att den upplevda tryggheten i kommunen förbättrats från tidigare år.

Näringslivsarbetet har fortskridit under året och hittat sin form. Kommunen har tagit ett samlat grepp kring näringslivsarbetet. Undersökningar om företagarnas nöjdhet med kommunens service visar på bra resultat.

Projektet 500-årsresan bidrog till en mängd aktiviteter arrangerade av och med föreningar, samfund och kulturaktörer. På Sveriges nationaldag deltog såväl kungligheter som statsministern. Sommarfesten och nationaldagen var lyckade arrangemang som bidragit till delaktighet för privatpersoner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället.

Det finns ett stort intresse från markexploatörer och byggbolag att utveckla både verksamhetslokaler och bostäder i kommunen, även om konjunkturförsvagning och ökade räntenivåer tros påverka ökningen de närmaste åren.

Befolkningen ökade även under 2023. Ökningen var drygt en procent. Fortsätter ökningen kommer Strängnäs kommuns befolkning att överstiga 39 000 någon gång under första halvåret 2024.

Så fördelades pengarna

Större delen av dina skattepengar går till skola, vård och omsorg, men också mycket annat.  Här kan du se hur en tänkt hundralapp i kommunalskatt användes under 2023.

Cirkeldiagram som visar hur hundra kronor fördelas procentuellt på olika kostnadsposter

Hänt under året

Här är en lista med några av de större händelserna i vår kommun under 2023.

  • 500-årsresan
  • En publik tankstation för biogas öppnad.
  • Barn- och utbildningsnämndens arbete med Skolinspektionen och revisorernas kritik
  • Socialnämndens ökade belastning
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbete med avloppen
  • Reviderad styrmodell för hela kommunkoncernen

Årsredovisningen i sin helhet

Snart kan du läsa kommunens årsredovisning i sin helhet.

Tidigare årsredovisningar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024