Bussen 10

En ny detaljplan som möjliggör för upplag och mindre lagerbyggnader pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger vid Gorsingebergets verksamhetsområde.

Planens syfte:

Syfte med detaljplanen är att pröva möjligheten för upplag och mindre lagerbyggnader. I gällande detaljplan är marken planlagd för industri, lager, bilservice och handel med skrymmande varor. Marken är, inom fastigheten, reglerad med prickmark och egenskapsbestämmelsen ”skog – skogsdungen skall bevaras”. Ny markanvändning föreslås bli Z – verksamheter.

Planskede:

Startskede

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2023