Strängnäs 3:1, del av, med flera, Grundskola, Finningerondellen

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra för en ny grundskola i centrala Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger vid Finningerondellen och gränsar mot Västerportsleden och Söderleden.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är möjligt att bygga en ny grundskola för årskurs F-9 i centrala Strängnäs. Planen ska också säkerställa att skolgården ska bli tillräckligt stor och därmed uppfylla kommunens riktlinjer för skolgårdar.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede: Granskning

Granskningsperioden pågår från 2024-05-13 till 2024-06-03.

 

Granskning

Granskningshandlingar:


Detaljplanen var ute på samråd mellan den 27 februari och 19 mars 2024. Nu är förslaget omarbetat utifrån inkomna synpunkter och presenteras på nytt. Du kan lämna synpunkter på förslaget, ange diarienummer MSN/2020:515 på handlingen eller i meddelanderaden om du använder e-post. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2024-06-03.

Planförslaget finns tillgängligt på biblioteket i Strängnäs.

Under granskningsperioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget, via:

  • epost till msn@strangnas.se
  • vanlig postgång till Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
  • e-tjänsten (gul knapp ovan).

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Bilden visar skolans placering på en karta

Bilden visar grundskolans tänkta placering vid Finningerondellen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2024