Eldsund 6:16, del av, etapp 3 norr, Eldsundsviken

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, etapp 3 norr Eldsundsviken, i Strängnäs pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger omkring 1,5 km nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (före detta P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Planens syfte:

Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken. Detaljplanearbetet ska möjliggöra en utveckling av området till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service samt nya allmänna platser och gator. Planområdet utgör en etapp av stadsutvecklingsområdet Norra staden.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2023