Erikslund 11, Strängnäs stad, Strängnäs

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer från resecentrum. Det aktuella området ligger utmed Eskilstunavägen, mellan Eskilstunavägen och Genvägen. I norr angränsar planområdet till bland annat bostadsområdet Storgärdet. Till söder och väster om planområdet finns befintliga verksamhetsområden. I öster möter planområdet skolområden och främst de mer centrala bostadsområdena i Strängnäs stad.

Planens syfte:

 Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på mark som idag är avsedd för verksamheter i form av bilverkstad och småindustri.

Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Samråd

Planen var ute för samråd från 2021-01-29 till 2021-02-26. Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Senaste information

Granskningshandlingar framställs och utredningar tas fram. Planen bedöms kunna skickas ut för granskning under vintern 2021.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021