Kyrkberget 7 med flera

Ett arbete med en ny detaljplan för Kyrkberget pågår.

Planområdets läge:

Centralt i staden vid Strängnäs domkyrka.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av verksamheterna på Kyrkberget med hänsyn till de höga kulturmiljövärdena inom, och i närheten av, planområdet. Planförslaget möjliggör ny bebyggelse för att lösa de identifierade funktionella behov och verksamhetskrav för Kyrkbergets olika fastighetsägare och aktörer.

Domkyrkoberget ska stärkas som målpunkt i staden och som en levande och tillgänglig mötesplats.

Planskede: Samråd

Bilden visar en processbild över att etaljplanen är ute på samråd

Samrådshandlingar:

 

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 8 mars och 5 april 2024. Kommunen bjöd in till tre dialogtillfällen under samrådstiden. Nu sammanställs inkomna synpunkter, dessa redovisas i en samrådsredogörelse i granskningsskedet.

Kulturmiljön kring domkyrkoberget

Parallellt med detaljplaneprocessen kommer en process gällande tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen (KML) att pågå. Ansökan om tillstånd krävs för ändring av kyrkobyggnad och kyrkotomt enligt 4 kap. 3 § KML. Ansökan om tillstånds krävs även för ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 23 § KML. Denna process drivs av fastighetsägarna mot Länsstyrelsen. Tillstånd krävs för ett genomförande av planförslaget.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Vad innebär en ny detaljplan?

Läs svaret på några vanliga frågor:

Nästa möjlighet att lämna synpunkter är under granskningstiden, först ska alla synpunkter från samrådet sammanställas i en samrådsredogörelse. Det kommer att bli en utställning på biblioteket i Strängnäs och i kommunhuset, Nygatan 10.

Alla får tycka till och skicka in synpunkter till kommunen.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla verksamheterna på Kyrkberget med hänsyn till de värdefulla kulturmiljöerna både inom och nära området. Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga nya byggnader för att uppfylla de olika behoven och kraven som fastighetsägare och aktörer på Kyrkberget har.

För mer information om projektet som helhet läs mer på Svenska kyrkans hemsida.

Nej, planarbetet innebär inte några ombyggnationer av domkyrkan. Projektet handlar om att göra förändringar och göra användningen av domkyrkans lokaler och utrymmen mer effektiva.

Månssons trädgård kommer även i fortsättningen att vara en öppen park. Det kan hända att det kommer att göras små förändringar på platsen, som att lägga till bänkar och lekytor.

Inom planområdet finns det många olika fastigheter som ägs av olika ägare. Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö äger majoriteten av marken i området. Andra fastighetsägare är Strängnäs stift, Statens fastighetsverk, Kungliga biblioteket, Stiftelsen Europaskolan och Strängnäs kommun.

Just nu håller vi på att arbeta med detaljplanen, vilket innebär att vi gör olika utredningar och tar fram planhandlingar. Ett samråd sker under mars-april, därefter sammanställs inkomna synpunkter. Synpunkterna kommer sen att publiceras i samband med granskningen.

Länsstyrelsen kommer att pröva om projektet är möjligt att genomföra i relation till kulturmiljön.

Strängnäs kommun har avtalat med Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö att de kommer att stå för kostnaderna för detaljplanen.

I den nya detaljplanen kommer det bli möjligt att bygga nya byggnader för att utveckla de nuvarande verksamheterna på Kyrkberget. De nya byggnaderna kommer att innehålla olika rum för möten, en stor samlingslokal, förråd samt utrymmen för besökare och ett kafé. Dessutom kommer det att byggas en ny foajé vid Djäknegården, där det även kommer att finnas toaletter.

En detaljplan är ett regelverk som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas. Läs mer om detaljplaneprocessen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2024