Kyrkberget 7 med flera

Ett förslag till en ny detaljplan för området kring Domkyrkoberget tas nu fram.

Planområdets läge:

Centralt i staden vid Strängnäs domkyrka.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av de verksamheter på, och runt, domkyrkoberget i enlighet med 'Översiktsplan Strängnäs kommun' (2014), 'Fördjupning av översiktsplanen Strängnäs stad – Härad' (2009) och 'Stadsutvecklingsprogram för Strängnäs stadskärna' samt huvudmännens framtagna mål för verksamheternas behov. Domkyrkoberget ska stärkas som målpunkt i staden och som en levande och tillgänglig mötesplats.

Projektet innebär både en effektiv användning och utveckling av ytor i befintliga byggnader samt en varsam etablering av ny bebyggelse för de funktioner och krav som inte inryms i befintliga byggnader. Den nya bebyggelsen ska anpassas efter Domkyrkans och omgivningens höga kulturhistoriska värden.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Projektet är i startskedet av planprocessen vilket innebär att underlag och utredningar håller på att tas fram. Kommunen för även dialog med barn- och unga för att få in deras synpunkter tidigt i processen.

När är det dags för samråd?
När planhandlingar har tagits fram kommer kommunen att skicka ut detaljplanen på samråd där remissinstanser, företag, sakägare, grannar och privatpersoner får chansen att tycka till och lämna in synpunkter. Samrådet förväntas genomföras under hösten 2023 och kungörs i Strängnäs tidning, på kommunens hemsida, på biblioteket i Strängnäs samt på kontaktcenter i kommunhuset. Sakägare och remissinstanser får brev utskickat.

Kulturmiljön kring domkyrkoberget
Parallellt med detaljplaneprocessen kommer en process gällande tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen (KML) att pågå. Ansökan om tillstånd krävs för ändring av kyrkobyggnad och kyrkotomt enligt 4 kap. 3 § KML. Ansökan om tillstånds krävs även för ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 23 § KML. Denna process drivs av fastighetsägarna mot Länsstyrelsen. Tillstånd krävs för ett genomförande av planförslaget.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Vad innebär en ny detaljplan? Läs svaret på några vanliga frågor:

Nej, planarbetet innebär inte några ombyggnationer av domkyrkan. Projektet handlar om att göra förändringar och göra användningen av domkyrkans lokaler och utrymmen mer effektiva.

Månssons trädgård kommer även i fortsättningen att vara en öppen park. Det kan hända att det kommer att göras små förändringar på platsen, som att lägga till bänkar och lekytor.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla verksamheterna på Kyrkberget med hänsyn till de värdefulla kulturmiljöerna både inom och nära området. Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga nya byggnader för att uppfylla de olika behoven och kraven som fastighetsägare och aktörer på Kyrkberget har.

För mer information om projektet som helhet läs mer på Svenska kyrkans hemsida.

Inom planområdet finns det många olika fastigheter som ägs av olika ägare. Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö äger majoriteten av marken i området. Andra fastighetsägare är Strängnäs stift, Statens fastighetsverk, Kungliga biblioteket, Stiftelsen Europaskolan och Strängnäs kommun.

Just nu håller vi på att arbeta med detaljplanen, vilket innebär att vi gör olika utredningar och tar fram planhandlingar. En preliminär tidsplan för projektet är att detaljplanen kommer att skickas ut på samråd efter årsskiftet. Under samrådsskedet kommer du att kunna ta del av det föreslagna planförslaget och även lämna dina åsikter och synpunkter.

Strängnäs kommun har avtalat med Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö att de kommer att stå för kostnaderna för detaljplanen. Efter det kommer fastighetsägarna att komma överens om hur kostnaderna ska fördelas.

Alla får tycka till och skicka in synpunkter till kommunen.

I den nya detaljplanen kommer det bli möjligt att bygga nya byggnader för att utveckla de nuvarande verksamheterna vid domkyrkoberget. De nya byggnaderna kommer att innehålla olika rum för möten, en stor samlingslokal, förråd samt utrymmen för besökare och café. Dessutom kommer det att byggas en ny foajé vid Djäknegården, där det även kommer att finnas toaletter.

En detaljplan är ett regelverk som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas. Läs mer om detaljplaneprocessen.

Länsstyrelsen kommer att pröva om projektet är möjligt att genomföra i relation till kulturmiljön.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2023