Eldsund 6:16, etapp 4, Vikingaberget

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för en vidare utveckling av stadsbyggnadsprojektet Norra staden vid Eldsundsviken.

Planens läge:

Planområdet ligger vid Eldsundsviken, Vikingaberget. I området intill ligger Campusområdet och Thomasgymnasiet.

Planens syfte:

Detaljplanearbetet är en del i det fortsatta utvecklingsarbetet i Eldsundsviken och Norra staden, planen ska möjliggöra för bostäder, en förskola och parkeringshus.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2023