Strängnäs 3:1 med flera, ”Vattentornshöjden”

Ett detaljplanearbete för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse för fastigheterna Strängnäs 3:1 med flera, ”Vattentornshöjden” i Strängnäs pågår.

Planområdets läge:

Planområdet omfattar cirka 6,3 hektar och är beläget i centrala Strängnäs stad, drygt 40 meter sydväst om Strängnäs resecentrum. Området utgörs av en del av östra stadsskogen och används idag främst som naturområde.

Syfte:

Strängnäs kommun tar fram en detaljplan med syftet att skapa nya bostäder i närheten av resecentrum. Det stationsnära läget är viktigt då det blir attraktivt och med goda möjligheter till ett kollektivt resande.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Inför detaljplanearbetet genomfördes ett arkitektuppdrag (år 2019) där tre av kommunen utvalda arkitektkontor tog fram varsitt förslag till ny bebyggelse i området. Syftet med uppdraget var att hela, delar eller kombinationer av förslagen ska utgöra inspirationsunderlag och ligga till grund för detaljplanen. Läs mer om arkitektuppdraget och medborgardialogen nedan.

Det här händer just nu

Ett arbete med att ta fram en strukturplan för området kring resecentrum samt vattentornshöjden inleddes 2022 där kommunen tar ett helhetsgrepp för områdets fortsatta planering. En medborgardialog kring strukturplanen skedde den 23 maj till den 6 juni. Läs mer om strukturplanen, och ta del av materialet som ställdes ut i samband med medborgardialogen.

Arbetet med detaljplanen fortsätter när strukturplanen för området är beslutad.


Innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om hur arkitektförslagen ska användas fick medborgarna komma med synpunkter på förslagen under en medborgardialog som genomfördes 2019-09-16 till 2019-09-27. Under denna period ställdes samtliga arkitektförslag ut på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs och biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats. Utöver detta ställdes förslagen ut under öppet hus i Strängnäs resecentrum 2019-09-16 till 2019-09-19, där även synpunkter inhämtades på plats.

Arkitektförslag:

Här kan du ta del av de olika arkitektförslagen. Klicka på bilderna eller länkarna nedan för att ta del av förslagen i sin helhet.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023