Strängnäs 3:1 med flera, ”Vattentornshöjden”

Ett detaljplanearbete för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse för fastigheterna Strängnäs 3:1 med flera, ”Vattentornshöjden” i Strängnäs pågår.

Planområdets läge:

Planområdet ligger mellan Vallbyvägen och Finningevägen, samt längs med Södertäljevägen. Området utgörs av en del av östra Stadsskogen.

Sammanfattning:

Strängnäs kommun tar fram en detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, och Spejaren 1 m.fl., "Vattentornshöjden” i Strängnäs med syftet att uppföra ny bostadsbebyggelse och skapa en fysisk koppling till resecentrum.

Planskede: Planuppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2020 om att ett arbete med detaljplaneprocessen och framtagandet av ett planförslag enligt plan- och bygglagen ska påbörjas. Med utgångspunkt i den tidigare dialogprocessen och helhetsbedömningen tar kommunen fram ett förslag till detaljplan som kommer samrådas med remissinstanser och sakägare.

Arkitektuppdrag och medborgardialog

Inför detaljplanearbetet genomfördes ett arkitektuppdrag där tre av kommunen utvalda arkitektkontor tog fram varsitt förslag till ny bebyggelse i området. Syftet med uppdraget var att hela, delar eller kombinationer av förslagen ska utgöra inspirationsunderlag och ligga till grund för detaljplanen.

Innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om hur arkitektförslagen ska användas fick medborgarna komma med synpunkter på förslagen under en medborgardialog som genomfördes 2019-09-16 till 2019-09-27. Under denna period ställdes samtliga arkitektförslag ut på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs och biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats. Utöver detta ställdes förslagen ut under öppet hus i Strängnäs resecentrum 2019-09-16 till 2019-09-19, där även synpunkter inhämtades på plats.

Senaste information

Just nu pågår planering för hur projektet ska fortgå.

Tack till alla er som bidragit med synpunkter!

Följande synpunkter inkom under medborgardialogen:

Arkitektförslag:

Här kan du ta del av de olika arkitektförslagen. Klicka på bilderna eller länkarna nedan för att ta del av förslagen i sin helhet.

Vad händer nu?

Efter genomförd dialog kring förslagen har inkomna synpunkter sammanställts. Tillsammans med kommunens interna bedömning av arkitektförslagen kommer dessa tre delar vägas in i en gemensam bedömning som sedan ligger till grund för ett nytt förslag till planuppdrag för detaljplanen. Detta förslag fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om.

Strängnäs kommun tar fram en detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, och Spejaren 1 m.fl., "Vattentornshöjden” i Strängnäs med syftet att uppföra ny bostadsbebyggelse och skapa en fysisk koppling till resecentrum. Planområdet som omfattar cirka 6,3 ha är beläget i centrala Strängnäs stad, drygt 40 meter sydväst om Strängnäs resecentrum, och används idag främst som naturområde. Området är en viktig plats för kommunen som med sitt stationsnära läge strategiskt kan bidra till kommunens tillväxt, attraktivitet samt långsiktig hållbar utveckling med möjligheter till kollektivt resande. Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2022